Chanukah Nigun
Chanukah, O Chanukah
Dreidel, Dreidel, Dreidel
Hanukkah Nigun
Maoz Tzur
Mi ya Mallel
S'vivon